Fylakra-EMMEΦ Nieuws

Redactiestatuut

Dit redactiestatuut is opgesteld ten behoeve van het personeelsblad van de Faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht.

 1. Naam
 2. Opdrachtgevers
 3. Verschijningsfrequentie
 4. Doel en doelgroep
 5. Inhoud
 6. Redactie
 7. Benoeming redactieleden
 8. Benoeming hoofd- en eindredacteur
 9. Begroting
 10. Evaluatie
 11. Redactiestatuut

1. Naam

De naam van het personeelsblad is FYLAKRA

2. Opdrachtgevers

De opdrachtgever van het blad is de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad in zijn functie van Dienstcommissie/Ondernemingsraad.

3. Verschijningsfrequentie

Het personeelsblad verschijnt tenminste zes maal per jaar.

4. Doel en doelgroep

Het doel van het blad is de onderlinge betrokkenheid van medewerk(st)ers ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de faculteit te bevorderen door informatie te verschaffen over personeel, personeelsaangelegenheden en het reilen en zeilen van de faculteit, door aankondigingen en verslagen van activiteiten van en voor personeel, door historische beschouwingen over de faculteit en facultair personeel, door mededelingen over wel en wee van personeel.

Het blad is bestemd voor medewerk(st)ers van de Faculteit Natuur- en Sterrenkunde in actieve dienst, gastmedewerk(st)ers, oud-medewerk(st)ers die te kennen hebben gegeven het blad te willen ontvangen, gepensioneerden en nabestaanden van medewerk(st)ers, en in de facultaire gebouwen gehuisvest niet-facultair personeel.

5. Inhoud

De inhoud van het blad bevat overwegend faculteitgebonden informatie en beslaat in grote lijnen de volgende aandachtsgebieden: nieuws uit de instituten, secties, diensten en afdelingen, relatie faculteit maatschappij, allerlei zaken die het personeel aangaan, nieuws van de ondernemingsraad (Personeelsgeleding faculteitsraad), arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en milieu, personalia, personeelsvereniging, vakverenigingsnieuws en sfeertekeningen van facultaire gebeurtenissen.

6. Redactie

De verzorging en de uitgave van het blad is de verantwoordelijkheid van de P-geleding van de Faculteitsraad. De P-geleding mandateert deze verantwoordelijkheid naar de redactie van het blad. De redactie bezit een journalistiek onafhankelijke positie. Door de opdrachtgevers vindt geen toetsing plaats van de inhoud van het blad vóór publicatie.

De redactie bestaat uit tenminste zes medewerk(st)ers, waaronder een hoofd- en een eindredacteur. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging van de diverse onderdelen van de faculteit. De redactieleden hebben zitting op persoonlijke titel. De redactie is bevoegd correspondenten en freelance medewerk(st)ers aan te trekken.

De redactieleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van artikelen, aangeleverd door correspondenten en freelancemedewerk(st)ers.

7. Benoeming redactieleden

De zittende redactie doet een voorstel tot benoeming van een nieuw redactielid bij de Personeelsgeleding van de faculteitsraad. In overleg met de redactie benoemt de Personeelsgeleding het nieuwe redactielid. Afwijzing van een kandidaat redactielid door de P-geleding kan alleen met redenen omkleed.

8. Hoofdredacteur/eindredacteur

De redactie benoemt uit eigen gelederen een hoofdredacteur en een eindredacteur. De functies van hoofdredacteur en eindredacteur kunnen in een persoon verenigd zijn of door twee personen bekleed worden. Dit wordt in onderling overleg door de redactie bepaald. Bij afwezigheid van de hoofdredacteur wordt vervanging in onderling overleg geregeld.

De redactievergaderingen worden geleid door de hoofdredacteur als voorzitter van de vergaderingen. Het voorzitterschap kan ook bij toerbeurt door redactieleden worden verzorgd. De eindredacteur heeft als taak de totstandkoming van de redactionele inhoud van het blad en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de grafische vorm. In deze hoedanigheid onderhoudt alleen hij contacten met de vormgever, tenzij hij dat delegeert naar een ander redactielid. De eindredacteur is ook redactiesecretaris.

De hoofdredacteur regelt de redactionele productie. Hij onderhoudt contacten met mederedacteuren, correspondenten en freelance medewerk(st)ers. Bij meningsverschillen over plaatsing en/of wijzigingen in artikelen beslist de hoofdredacteur na overleg met de betrokken redacteur of correspondent. De hoofdredacteur onderhoudt tevens de contacten met de opdrachtgevers.

9. Begroting

De redactie stelt jaarlijks een begroting op en dient deze in bij de Personeelsgeleding.

10. Evaluatie

Na elk verschenen nummer vindt een evaluatie plaats door de redactie, waar nodig in overleg met correspondenten en andere medewerk(st)ers van het personeelsblad, waarin inhoud en vorm van het blad en de organisatorische aspecten worden besproken.

Jaarlijks vindt een gesprek plaats met de Personeelsgeleding van de faculteitsraad, waarin organisatorische aspecten besproken worden. Tevens vindt evaluatie plaats van het blad in het licht van het redactiestatuut

11. Het redactiestatuut

Het redactiestatuut wordt opgesteld door de redactie in overleg met de personeelsgeleding van de Faculteitsraad. Het wordt geaccordeerd door het bestuur van de faculteit en geldt voor onbepaalde tijd. Voorstellen tot wijziging van het redactiestatuut kunnen worden gedaan zowel door de redactie als door de Personeelsgeleding van de Faculteitsraad (ondernemingsraad). Wijzigingen worden vastgesteld in overleg met beide partijen.